Informatie lidmaatschap

Klein wonen de Tippe:  Startdocument voor aspirant leden.

Welkom nieuw (aspirant-)lid van de Tippe! In dit document kun je de belangrijkste informatie vinden over dit project. Je kunt bijvoorbeeld lezen met welke droom dit project is gestart, welke stappen er al zijn gezet en welke stappen er nog gezet moeten worden. (zie ook onze tijdlijn op de hoofdpagina) Ook kun je in dit document vinden welke werkgroepen er zijn en op welke manier er wordt gecommuniceerd.

Goed om te weten: Het is een lopend proces en voor de meeste van ons is dit nieuw. Dat wil zeggen dat we onwijs ons best doen met elkaar, maar het vaak ook allemaal niet precies weten. Daarom is alle input welkom. Schroom niet om je ideeën te vertellen of initiatief te nemen!


Indicatie locatie op google maps

Klik hier om je aan te meldenTippe_intro_beeld_01.png
overzicht_plattegrond.png

De Tippe - Ontwikkelplan

De Zwolse gemeenteraad heeft op 17 juni 2019 unaniem ingestemd met de koers voor de ontwikkeling van De Tippe in Stadshagen. Deze koers is gezamenlijk met betrokken ontwikkelpartners en de Vrienden van De Tippe (een groep van betrokken bewoners en ondernemers) verder uitgewerkt naar een Ontwikkelplan voor De Tippe. Het Ontwikkelplan verbeeldt de ambities in woord en beeld en beschrijft de gezamenlijke onderschreven basiskwaliteiten en toetsingscriteria voor de verdere planvorming. Het Ontwikkelplan is de basis voor een adaptieve ontwikkeling van De Tippe. Het plan biedt ruimte voor een flexibele uitwerking waarbij kan worden ingespeeld op veranderingen in de samenleving, techniek en de woningmarkt: een raamwerk voor de verschillende mogelijkheden van planvorming in tijd en per deelgebied.

Vanaf 2017 worden in Stadshagen 300 woningen per jaar gerealiseerd. Dit is overeenkomstig de Woonvisie (vastgesteld door de Raad op 8 mei 2017). De woningmarkt in Zwolle is overspannen. Met de Ontwikkelstrategie Wonen (14 oktober 2019) is besloten het woningbouwprogramma voor de komende jaren in Zwolle te verhogen naar gemiddeld 1.000 woningen per jaar met een verhouding van 50/50 (inbreiding en uitbreiding). Voor Stadshagen betekent dit een versnelling in de woningbouwproductie van 300 naar 500 woningen per jaar. Vanaf 2021 kunnen deze woningen ook in De Tippe worden gerealiseerd.

De Tippe biedt ruimte aan circa 1.250 woningen met een verdeling van 30% bereikbaar (20% sociale huur en 10% koop), 40% middenduur en 30% duur. Deze woningen worden grotendeels projectmatig ontwikkeld (75%). Maar er is ook ruimte voor co-creatie (25%) waarbij de samenwerking wordt gezocht met toekomstige (groepen van) bewoners/gebruikers met als resultaat een betrokken en sociaal inclusieve buurt. Het Ontwikkelplan voor De Tippe laat drie complementaire woongebieden zien, de Zuidpunt, de Stedelijke Radialen en het Poldergrid. Hierin wordt maximale ruimte geboden aan individuele, collectieve en projectmatige ontwikkelplannen variërend in dichtheid, typologie, architectuur en ontwikkelvorm.

Actualiteit: Stikstof/PAS

De Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van dhr. Remkes, zet met het adviesrapport ‘Niet alles kan’ (d.d. 25 september 2019) als maatregel voor de bouw in op modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en beter gebruik van innovatieve technieken en materialen. Dit wordt verder uitgewerkt in een volgend advies van dit College wat verwacht wordt in mei 2020. Een substantieel deel van de genoemde maatregelen wordt in de nieuwe ontwikkelgebieden in Stadshagen en in het bijzonder in De Tippe al toegepast. Tegen deze achtergrond is er vertrouwen dat de plannen voor De Tippe gerealiseerd kunnen worden en daarom wordt vol ingezet op continueren van de planvorming zodat in 2021 kan worden gestart met de bouw.


DE TIPPE, EEN DUURZAAM OP DE TOEKOMST GERICHT BUURSCHAP

De ambities klimaatadaptief, energieneutraal, circulair, duurzaam bereikbaar, sociaal- en natuurinclusief uit het Koersdocument zijn in het Ontwikkelplan verder uitgewerkt en verankerd. Het doel is om gezamenlijk met de betrokken ontwikkelpartners, de Vrienden van De Tippe en (groepen van) toekomstige bewoners en gebruikers integraal invulling te geven aan deze thema’s zodat zij zichtbaar dan wel meetbaar positief bijdragen aan een duurzame leefomgeving in De Tippe. Hierbij wordt de balans gezocht tussen ambities, kwaliteit, betaalbaarheid en snelheid.

Afhankelijk van de ligging binnen De Tippe is de keuze voor excelleren op één of enkele ambities. Deze ambities zijn vertaald naar de kernwaarden voor de gebiedspositionering van De Tippe. Dit zijn: toekomst, gezamenlijkheid, energie, vriendelijk en dubbelzinnig groen. De Tippe waar samen leven iets betekent, waar delen de praktijk is en waar omkijken naar elkaar de norm is. Noem het noaberschap ofwel buurschap.

Het ruimtelijk raamwerk bepaalt in belangrijke mate de identiteit van De Tippe als duurzame, op de toekomst gerichte leefomgeving, waar bewoners ook straks in gezamenlijkheid vorm aan kunnen blijven geven. De Tippe kan een aantrekkelijke woonomgeving worden voor een brede groep mensen in diverse fasen van het leven met een grote diversiteit aan leefstijlen. Naast fijn wonen hoort ook fijn werken en ontspannen. Veel mensen werken graag in of nabij de eigen woonomgeving. De kwaliteit van de directe leefomgeving wordt dan ook steeds belangrijker in de zoektocht naar een nieuwe woonomgeving. Dit biedt kansen om in De Tippe een woon- en leefmilieu te realiseren waarbij een diversiteit aan voorzieningen en activiteiten de aantrekkingskracht van de buurt voor de diverse doelgroepen kan vergroten.

Door de strategische ligging vormt de zuidpunt van De Tippe de schakel met het stedelijk netwerk en is aanleiding voor de realisatie van een menging van stedelijke voorzieningen en wonen. Het treinstation is een plus voor de bereikbaarheid van de omgeving. De combinatie met de P+R-voorziening creëert de kans om te groeien naar een regionale voorstadhalte van betekenis. Dit past goed bij de ambitie om in De Tippe een stationsomgeving met bovenwijkse voorzieningen te realiseren die ook mensen van buiten Stadshagen weet te trekken. De Tippe en Stadshagen worden een meer bruisend en volwaardig onderdeel van Zwolle, ruimtelijk, programmatisch en functioneel.


tippe_plan_gebied.png
b2.png

De vereniging

Klein Wonen de Tippe is een vereniging, opgericht op 22 oktober 2021. De vereniging komt voort uit de vereniging Klein wonen Zwolle (https://kleinwonenzwolle.nl), Stan Fritschy is de voorzitter van Klein Wonen Zwolle.

Klein Wonen de Tippe wordt ondersteund door de stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ). Met de uitgangspunten van de stichting MMWZ zijn al drie projecten in Zwolle gerealiseerd: De Bongerd in Zwolle Zuid, Meanderhof in Stadshagen en De Noten in Holtenbroek.

Vanuit de Stichting MMWZ krijgen we als project ondersteuning en kunnen we gebruik maken van de expertise vanuit eerdere projecten. Harrie Hamstra is voorzitter van de Stichting MMWZ en denkt actief mee met onze vereniging. Omdat Klein Wonen de Tippe eerst een werkgroep was van Klein wonen Zwolle zijn sommige mensen lid van beide verenigingen, andere leden zijn overgestapt, en er zijn ook leden die zich rechtstreeks bij Klein wonen de Tippe hebben aangemeld.


CPO

Deze vereniging realiseert een CPO-project. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de vereniging de opdrachtgever is voor de ontwikkeling van het project. Er is dus geen projectontwikkelaar betrokken.

De belangstelling voor CPO bouwen is in de afgelopen tijd sterk gegroeid; steeds meer gemeenten verkopen CPO-kavels aan particuliere bouwgroepen.

Met name groepen met bijzondere woonwensen (bijvoorbeeld duurzaam bouwen of seniorenwoningen), maar ook starters ontdekken CPO als mogelijkheid om woningen te realiseren waarin het reguliere aanbod niet voorziet. Door samen te ontwikkelen kunnen woningen bovendien goedkoper tot stand gebracht worden dan bij reguliere projectontwikkeling en individuele zelfbouw.


Proces van Klein Wonen de Tippe


Het proces voor de ontwikkeling van een woonwijkje middels een CPO-project gaat globaal in 4 fasen:

1. De verkenningsfase
2. De voorlopige ontwerpfase
3. De bestekfase
4. De bouwfase

Tip: Bekijk de recente tijdlijn op onze hoofdpagina

Huigie fase: voorlopige ontwerpfase


Dit zijn de uitgangspunten die bij dit verkavelingsvoorstel en schetsontwerp zijn gebruikt:

• De groep spreekt een voorkeur uit voor wonen met tuin gericht op het zuiden.

• Sociale verbinding moet uit het plan spreken.

• Gezamenlijke ruimte krijgt bij voorkeur een plek centraal in het plan.

• Voor de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van een ruimte reservering voor in totaal 20 parkeerplaatsen, met 5 deelauto’s (parkeernorm 1,1 x 36 = 40 minus 5x5 deelauto’s).

• Parkeren bij voorkeur kops parkeren aan de straatzijde (Wassinkstraat), dit neemt zo min mogelijk ruimte in van de kavel.

• Variëteit in hoogte van de woonblokken en dakrichting is wenselijk.

• Hoogte in relatie tot geluidsnorm is afgestemd met info vanuit buro MA.AN.

• Bouwblokken van hoog naar laag, vanuit noord naar zuid en/of oost naar west.

• Uitgangspunt is het gebruik van gezamenlijke bergingen in combinatie met enkele individuele bergingen.

• Voorkeur is om de bergingen te clusteren, door deze bijvoorbeeld onder te brengen aan de kopse kanten van woonblokken en/of inpandig een gezamenlijke berging onder te brengen.

• Inrichting van de parkeerplaatsen door middel van halfverharding en veel groen.

• De woningen worden vanaf de noordzijde ontsloten.

• Uitgangspunt is ca. 36 woningen (waarvan circa 1/3e huur en 2/3e koop).

Fase 1 - De Verkenningsfase (Afgerond)

Resultaat: Zie ons shetsontwerp document (PDF)

De verkenningsfase is de fase van voorbereidingen. De kernvraag die in deze fase beantwoord moet worden is of er een reëel zicht is op het realiseren van de wensen van KWZ de Tippe (het haalbaarheidsonderzoek). Het bouwprogramma met daarin de aantallen en types woningen en de gemeenschappelijke ruimte(n) moet worden vastgesteld, en er moet een programma van eisen worden geformuleerd. Hierin staat onder andere de grootte van de woningen en de overige voorzieningen, keuzes met betrekking tot ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid en met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen. In deze fase moeten keuzes gemaakt worden in het opdrachtgeverschap en de samenwerking met de woningbouwcorporatie Openbaar Belang. Ook moet verkend worden wat de mogelijkheden zijn van de locatie: de plot B2 (zie de afbeelding hieronder). Er moet een architect gekozen worden en er moet een nieuwe vereniging worden opgericht. De vereniging moet, samen met Openbaar Belang, de architect voor deze eerste fase kunnen betalen.

Ten slotte wordt er een begroting in hoofdlijnen opgesteld, wat wil zeggen dat er een globale raming van de kosten en een globale raming van de inkomsten uit huur, koop en subsidies komt. Voor de vereniging betekent dit ook het vaststellen van een taakstellend budget: hoeveel geld is er – in beginsel – beschikbaar?

Als deze fase goed verloopt ligt er aan het eind een schetsontwerp (SO) waarmee besloten kan worden om wel of niet door te gaan. Het gemeentelijke regieteam voor De Tippe moet daar ook mee instemmen. Als besloten wordt om door te gaan worden in de fase daarna formele overeenkomsten gesloten zoals een reserveringsovereenkomst voor de grond. De insteek van de gemeente is dat de vereniging een reserveringsovereenkomst tekent, en later de verdere toedeling naar de leden-kopers voor haar rekening neemt. Ook moeten dan nadere afspraken gemaakt worden over de opdrachtverlening aan de architect en adviseurs.

Wat betreft het groepsproces is het in deze fase belangrijk om te investeren in het ontwikkelen van visie, beelden en verwachtingen van de bewonersgroep. Ook kan gedacht worden aan uitbreiding van de groep, waarbij voor nieuwe leden wordt uitgegaan van de reeds bereikte overeenstemming.

Dit zijn de uitgangspunten die bij dit verkavelingsvoorstel en schetsontwerp zijn gebruikt:


• De groep spreekt een voorkeur uit voor wonen met tuin gericht op het zuiden.

• Sociale verbinding moet uit het plan spreken.

• Gezamenlijke ruimte krijgt bij voorkeur een plek centraal in het plan.

• Voor de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van een ruimte reservering voor in totaal 20 parkeerplaatsen, met 5 deelauto’s (parkeernorm 1,1 x 36 = 40 minus 5x5 deelauto’s).

• Parkeren bij voorkeur kops parkeren aan de straatzijde (Wassinkstraat), dit neemt zo min mogelijk ruimte in van de kavel.

• Variëteit in hoogte van de woonblokken en dakrichting is wenselijk.

• Hoogte in relatie tot geluidsnorm is afgestemd met info vanuit buro MA.AN.

• Bouwblokken van hoog naar laag, vanuit noord naar zuid en/of oost naar west.

• Uitgangspunt is het gebruik van gezamenlijke bergingen in combinatie met enkele individuele bergingen.

• Voorkeur is om de bergingen te clusteren, door deze bijvoorbeeld onder te brengen aan de kopse kanten van woonblokken en/of inpandig een gezamenlijke berging onder te brengen.

• Inrichting van de parkeerplaatsen door middel van halfverharding en veel groen.

• De woningen worden vanaf de noordzijde ontsloten.

• Uitgangspunt is ca. 36 woningen (waarvan circa 1/3e huur en 2/3e koop).


Resultaat verkenningfase: 

In samenspraak met de leden en de Gemeente Zwolle heeft Archi3o een meerdere verkavelingen gemaakt. Concept H is hierin het meest kansrijke en word nu verder uitgewerkt.

Aan het oorspronkelijke programma van 36 woningen is nog één woning toegevoegd, waarvoor we de optie open willen houden om deze ruimte van ca. 50 m2 als een gemeenschappelijke ruimte in te richten. Mocht het realiseren van de in de tabel opgenomen gemeenschappelijke ruimte niet haalbaar zijn, dan is het een optie om die ruimte als een woning van het type M te benutten.

Beschikbare informatie schetontwerp  (worden geopend als nieuwe pagina / Tabs)

Dit is indicatieve informatie van de verschillende concept woningen , hieraan  kunnen geen rechten worden ontleend.tippe_indeling.png

Woonprogramma samenvatting

Het woonprogramma voor het Klein Wonen Zwolle project is een divers programma, waarin (met het oog op sociale duurzaamheid) ruimte is voor allerlei soorten woningen, zoals bijvoorbeeld nultreden-woningen, tiny houses, woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens en gezinswoningen. De huurwoningen moeten onder de huursubsidie grens van €737,14/mnd vallen, de beoogde budgetten ten behoeve van de koopwoningen liggen tussen de €180.00 en de €320.000. Alle woningen hebben een mate van compactheid: Zie Schetsontwerp

Woningen worden toegewezen aan de hand van het aantal ingescreven bewoners: 1 ingeschreven bewoner, 2 ingeschreven bewoners, 3 of meer ingeschreven bewoners

Hieronder staan geschatte koopkosten van de verschillende concept woningen , hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

XS tot €180.000 (1 persoons huishouden)
S €180.000-200.000 (1 persoons huishouden)
M €220.000-270.000 (2 persoons huishouden)
L €270.000-320.000 (3+ persoons huishouden)

Al sinds medio 2021 stijgen bouwkosten, omdat het aanbod van bouwmaterialen veel kleiner is dan de vraag. De invoerprijzen van ijzer en staal zijn hierdoor met bijvoorbeld (maart 2022) met 70% gestegen. Producten waar de markt veel lokaler is – zoals cement, kalk en gips – stijgen minder hard. Maar de prijzen van deze producten gaan stijgen door de energieprijzen. Voor de bewerking is veel energie nodig. De prijzen van hout stijgen ook. Het aanbod daarvan krimpt omdat de toevoer stokt. De hier genoemde indicatief koopkosten zijn dus onderhevig aan de dynamiek van de markt.

Kopen of huren?

Bij dit project zullen volgens ons plan zowel koop- als huurwoningen worden gerealiseerd. Met Woningstichting Openbaar Belang Zwolle werken we samen, zij zal verantwoordelijk zijn voor 12 sociale huurwoningen. Er komen volgens het huidige plan 24 koopwoningen.

Koop

De vereniging Klein Wonen de Tippe zal met de leden die willen kopen een overeenkomst sluiten waarin enerzijds een plek voor de koper in het project wordt gereserveerd, en anderzijds de koper belooft om de kosten voor de woning te zullen voldoen. We noemen dat de projectdeelnameovereenkomst (PDO).

In een CPO-project moeten de kosten voor de ontwikkelfase, tot het moment dat er een omgevingsvergunning voor de bouw is, door de vereniging, dus door de leden-kopers, worden opgebracht. Leden-kopers die een hypotheek nodig hebben om een woning te kopen zullen deze pas kunnen krijgen als die omgevingsvergunning is verleend. In de praktijk betekent dit dat 10-15 % van de uiteindelijke kosten van de woning (de VON-prijs, Vrij Op Naam) moeten worden gefinancierd vóór je een ‘gewone’ hypotheek kunt krijgen.

Afhankelijk van de uitgaven en de ontwikkelfase word van ieder lid een evenredige bijdrage gevraagd in de gemaakte kosten. Eind 2022 zal deze bijdrage voor koopwoningen (per huishouden) rond de 10.000 euro zijn. Kopers zijn verplicht om mee te werken aan een kreditcheck ter ondersteuninig van de financiering. 

Huur

Er is een wachtlijst voor leden die zich aanmelden als nieuwe huurder. Om te kunnen reageren op een huurwoning moet u ingeschreven staan bij www.dewoningzoeker.nl en lid zijn van de vereniginig Klein wonen de tippe.

verkaveling_H.png
spelregelkaart.png
overizcht_mei_2022.png
verkaveling_voorbeeld_3d.png
parkeren_en_ontsluiten.png
orientatie_mei_2022.png
collective_ruimtes_mei_2022.png


Huidige fase: Voorlopige Ontwerpfase

Duur: ca 3-6 maanden

In deze fase worden de ideeën uitgewerkt door de architect, op basis van het bouwprogramma en het programma van eisen. Tegelijkertijd worden stedenbouwkundige detaillering en woningontwerpen ontwikkeld. Als de vereniging kiest voor een bestaand ontwerp dan kan deze fase sneller doorlopen worden. Het ontwerp wordt regelmatig aan de toekomstige bewoners gepresenteerd, besproken en bijgesteld, waar mogelijk met de kostenplaatjes erbij. Ook zal verder overleg plaats vinden met de gemeente over het project, over o.a. aspecten van stedenbouw, groen, weg- en waterbouw (riolering).

Deze fase is een goede gelegenheid om de groene (buiten)ruimte verder te ontwerpen. De voorlopige ontwerpfase wordt afgesloten met een set tekeningen en een begroting die samen het ontwerp vormen. Hiermee ligt in wezen het hele plan vast, wat wil zeggen dat wijzigingen na dit moment moeilijk en (relatief) duur zijn.

Wat betreft het groepsproces is in deze fase zorgvuldig overleg belangrijk binnen de hele bewonersgroep. Er dient veel terugkoppeling plaats te vinden van de delegatie die in het overleg met de opdrachtgever en architect deelneemt aan de rest van de groep, met behulp van tekeningen en uitleg. Ook zal de groep moeten groeien naar een omvang die ongeveer overeenkomt met het aantal woningen.


overzicht_installatie.png

Toekomstig:

Fase 3 – De Bestekfase, Duur: ca 3-6 maanden

In deze fase wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in bestek, bestektekeningen en contractstukken. In bestek worden alle keuzes van materialen en toepassingen in detail vastgelegd, dus dit is de laatste kans om in bijv. milieu-ambities nog invloed uit te oefenen. De omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen worden aangevraagd, evenals subsidies. De prijsonderhandelingen worden afgerond. Er moet besloten worden over de controle op de realisering van het project in de bouwfase, denk aan wie voert directie en wie is opzichter. Ook moet besloten worden over overleg in de bouwfase en de rol van KWZ De Tippe in die fase. Ook kan het nodig zijn om ‘externe’ verkoopbrochures te vervaardigen, met name als er nog niet genoeg leden-kopers zijn, en de koopwoningen te verkopen. Voor het afronden van de bestekfase zal het noodzakelijk zijn om zekerheid te hebben over (bijna alle) kopers (en huurders). De bestekfase wordt afgerond met het contract met de aannemer. Kopers tekenen een koopcontract voor de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw (mogelijk in één combinatiecontract). Openbaar Belang doet dat voor de huurwoningen.


Fase 4 – De Bouwfase, Duur: ca 1 jaar

In de bouwfase wordt een gedetailleerde planning gemaakt van het bouwproces, bestaande uit zowel ruw- als afbouw, door de aannemer. Er zullen bouwvergaderingen zijn waarin over allerhande details van de uitvoering gesproken wordt, soms in afwijking van bestek en bestektekeningen. Ook zullen de laatste individuele afspraken gemaakt worden over meer- en minderwerk met de aannemer. En natuurlijk zal er gebouwd worden, waarbij er een eerste steen/blok kruislaaghout festiviteit en hoogste punt festiviteit zal zijn. We zullen ook afspraken maken met de aannemer over mogelijkheden voor het bekijken van de bouwplaats en de vorderingen. De bouwfase wordt afgesloten met de oplevering van de woningen en overige ruimten. De bewoners zijn op dit moment over het algemeen vooral met hun eigen huis en verhuizing bezig. Zo’n twee maanden na de oplevering vindt de tweede oplevering plaats, waarbij foutjes en gebreken moeten zijn hersteld die bij de eerste oplevering nog aanwezig waren.

​​​​​​​


Procedure nieuwe leden Klein Wonen Zwolle de Tippe


Vanaf oktober 2021 geldt deze procedure voor nieuwe leden van Klein Wonen de Tippe:

       Stappenplan:

 1. belangstelling aspirant-lid of lid te worden?
 2. beschrijf jouw motivatie en toegevoegde bijdrage
  • Serieuze interesse?, stel je even voor op ons emailadres: informatie@kleinwonenindetippe.nl of gebruik ons Aanmeldings formulier

  • Wie ben je?
   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • Email adres
  • Aantal personen
  • Geïnteresseerd in huur of koop?
   • enkele koopwoningen zijn nog beschikbaar, wachtlijst voor huurwoningen
  • Waarom past Klein Wonen in de Tippe bij jou of jullie?
  • Wat kan jouw bijdrage zijn aan onze woonwijk?
   • Techniek
   • Facilitair
   • Communicatie
   • Landschap
   • Bouwen
 3. De werkgroep Nieuwe Leden voorziet geïnteresseerden binnen 14 werkdagen van een reactie. 
 4. Nieuweleden worden uitgenodigd voor een introductie gesprek. Hier word gesproeken over de huidige stand van zaken zoals: wat is een CPO, financieele, procedurele verplichtingen. 
 5. Geïnteresseerde geeft aan dat hij/zij nog steeds interesse heeft.
 6. Bestuur besluit over toelating als aspirant-lid (en dat kan ook via een bericht. Het besluit word in de notulen van de [eerstvolgende] bestuursvergadering wordt vastgelegd. Secretaris neemt lid als aspirant-lid op in ledenlijst.
 7. Aspirant-lid krijgt ‘welkom bij KW-De Tippe’ -informatiebulletin. Aspirant-leden komen zo veel mogelijk naar bijeenkomsten zodat zij de vereniging en haar leden (en toekomstige buren) leren kennen.
 8. Een aspirant lid dat lid wil worden geeft dat aan per mail aan informatie@kleinwonenindetippe.nl Bij leden die willen kopen word de projectdeelname overeenkomst (PDO) en tussentijdse overeenkomsten besproken.
 9. Bestuur van KW-De Tippe besluit besluit of diegene daadwerkelijk lid kan worden. In een ledenvergadering worden nieuwe leden genoemd.
 10. Secretaris neemt nieuwe leden op in de vereniging, en op de wachtlijst als er voor het gewenste woningtype al voldoende leden zijn. Na betaling van de factuur krijgt men toegang tot de vereniging en haar documenten


Verwachtingen nieuwe leden

Als aspirant lid en is het belangrijk dat je zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten (zoals gepland en gecommuniceerd via de TippeHub) aansluit. Dit is van belang zodat de vereniging haar leden leert kennen en vice versa.

Van aspirant lleden wordt erwacht dat je het traject bespreekt en actief deelneemt. Dit is de onderzoeksfase voor jou, ontdek of deze vereniging bij je past. Je mag leden altijd vragen even te bellen of je te ontmoeten om al je vragen te beantwoorden. Je kunt in contact komen met de leden via de bijeenkomsten of via Signal.

Als lid wordt er van je verwacht dat je bij een werkgroep aansluit en enkele taken oppakt passend bij het takenpakket van deze werkgroep. Tevens wordt er als lid van je verwacht dat je initiatief toont in het delen van ideeën en je proactief opstelt. Dit project draaien we samen!


Contribute
De contributie voor Klein Wonen de Tippe bedraagt 60 euro per jaar per persoon (volwassene). Er is sprake van een eenmalig instapbedrag van 80 euro per persoon voor nieuwe leden. Naast contributie word alle kosten van de bijeenkomsten, architect, vergunnnigen  etc evenredig verdeeld. Een externe credit-check (hypotheek waarde van de aankoop) is verplicht

Omschrijving huidige kostenBedrag
Inschrijving (eenmalig)80,-
Lidmaatschap per jaar60,-
Tussentijdse bijdrage voorlopig ontwerp voor huurders150,-
Tussentijdse bijdrage voorlopig ontwerp voor kopers1500,-


Inschatting toekomstige kosten voor kopersBedrag
Voorfinanciering (vooruitlopend op een hypotheek aanvraag)10% van de koopsom


Voor het bouwproject is een aparte projectbegroting.


De begroting van de vereniging die voor iedereen toegankelijk en wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.

De contributie en het instapbedrag maak je over op de rekening van stichting MMWZ: NL29 INGB 0009 1875 32. Vermeld bij de overmaking je naam.


Communicatie


Signal
Er wordt gecommuniceerd via Signal, daar is een groepsapp waarin alle leden van de Tippe zitten. De groepsapp heet: ‘Klein wonen de Tippe.’ Hier worden leuke nieuwsberichten of interessante artikelen gedeeld en de groepsapp kan gebruikt worden om snel af te stemmen. Per werkgroep is er ook een groepsapp. hier wordt per werkgroep afgestemd.

Mailen

Serieuze interesse?, gebruik ons Aanmeldings formulier

Informatie en email aanmelding leden: informatie@kleinwonenindetippe.nl

Communicatie afdeling: communicatie@kleinwonenindetippe.nlDe TippeHub

Elke maand wordt er een nieuwsbrief, de zogeheten TippeHub, verstuurd. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen van het project en de meest recente datum van de komende bijeenkomsten, aangevuld met leuke weetjes en nieuwtjes over de leden of het project. Heb je een idee voor de nieuwsbrief of wil je dat iets in de nieuwsbrief genoemd wordt, mail dan naar: communicatie@kleinwonenindetippe.nl


Social media
Klein wonen de Tippe heeft ook een instagram account: https://instagram.com/kleinwonenzwolle?utm_medium=copy_link


Google Workspace
In de google workspace staan de belangrijkste bestanden voor onze vereniging. Zo kun je hier bijvoorbeeld de ledenlijst vinden, de informatie voor de werkgroepen, agenda, notulen, maar ook belangrijke informatie van en voor de architecten. 


Werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen. Dit zijn kleine groepen die zich richten op een bepaald onderwerp van het proces. De werkgroepen zijn in het leven geroepen om effectief(-er) aan de slag te gaan.

Regieteam/bestuursteam.
Het regieteam houdt zoals de naam al doet vermoeden de regie over het project. Mocht je inhoudelijke vragen hebben, dan kunnen deze mensen je het beste antwoord geven. Je kunt deze mensen bereiken via het algemene mailadres:  regieteam@kleinwonenindetippe.nl

Werkgroep communicatie.
Deze werkgroep richt zich op de communicatie, zowel intern als extern. Belangrijke informatie wordt onder andere gedeeld in de TippeHub. De werkgroep communicatie heeft ook dit document ontwikkeld en onderhoudt de sociale media. Communicatie afdeling: communicatie@kleinwonenindetippe.nl

Werkgroep bouw/technisch.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het meedenken op alle vragen gericht op bouw of de technische aspecten van het project. Als er in een vergadering een dergelijk punt langskomt wat opgepakt moet worden, pakken zij dit op.

Werpgroep landschap.
Deze werkgroep zal nadenken over hoe het landschap van het project eruit komt te zien. Zij zullen bijvoorbeeld ideeën inzamelen voor de gezamenlijke tuin en deze ideeën omvormen tot een concreet voorstel (i.o.m. de architecten). Ook zullen zij kijken naar mogelijke subsidies.

Werkgroep facilitair.
Deze werkgroep houdt zich vooralsnog bezig met alle organisatie rondom een bijeenkomst. Denk aan: het regelen van een vergaderplek, het klaarzetten en opruimen van een dergelijke plek, maar ook het verzorgen van eten en drinken tijdens vergaderingen.

Werkgroep nieuwe leden.
Deze werkgroep voert kennismakingsgesprekken met de nieuwe leden en zijn beschikbaar voor de eerste vragen. Tevens houdt deze werkgroep de ledenlijst in de gaten.

Aanmeldings formulier: Klik hier om je aan te melden

Informatie en email aanmelding leden: informatie@kleinwonenindetippe.nl