De verkenningsfase

De verkenningsfase is de fase van voorbereidingen. De kernvraag die in deze fase beantwoord moet worden, is of er een reëel zicht is op het realiseren van de wensen van Klein Wonen in De Tippe, in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek.

Het bouwprogramma met daarin het aantal woningen en gemeenschappelijke ruimtes moet worden vastgesteld, en er moet een programma van eisen worden geformuleerd. Hierin staan onder andere de grootte van de verschillende type woningen en overige voorzieningen, keuzes met betrekking tot ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid, en met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen.

Er moeten keuzes worden gemaakt met betrekking tot het opdrachtgeverschap en de samenwerking met de woningbouwcorporatie Openbaar Belang. Ook moet verkend worden wat de mogelijkheden zijn van de locatie (kavel B2, zie de afbeelding hieronder). Er moet een architect gekozen worden en er moet een vereniging worden opgericht. De vereniging moet, samen met Openbaar Belang, de architect voor deze eerste fase kunnen betalen.

Ten slotte wordt er in hoofdlijnen een begroting opgesteld, wat wil zeggen dat er een globale raming van kosten en inkomsten wordt gemaakt. Voor de vereniging betekent dit ook het vaststellen van een taakstellend budget: hoeveel geld is er – in beginsel – beschikbaar?

Tijdens deze fase wordt er een schetsontwerp (SO) gemaakt, welke gebruikt wordt om te besluiten om wel of niet door te gaan. Het gemeentelijke regieteam voor De Tippe moet daar ook mee instemmen.

Wanneer besloten wordt om door te gaan, wordt een reserveringsovereenkomst voor het kavel met gemeente gesloten.

Ook is het tijdens deze fase belangrijk om te investeren in het ontwikkelen van visie, beelden en verwachtingen van de bewonersgroep. Voor nieuwe leden wordt uitgegaan van de reeds bereikte overeenstemming.

De volgende uitgangspunten zijn bij het verkavelingsvoorstel en schetsontwerp gebruikt:

 • De groep spreekt een voorkeur uit voor wonen met tuin gericht op het zuiden
 • Sociale verbinding moet uit het plan spreken
 • Gezamenlijke ruimte krijgt bij voorkeur een plek centraal in het plan
 • Voor de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van een ruimte reservering voor in totaal 20 parkeerplaatsen, met 5 deelauto’s (parkeernorm 1,1 x 36 = 40 minus 5x5 deelauto’s)
 • Parkeren bij voorkeur kops parkeren aan de straatzijde (Wassinkstraat), dit neemt zo min mogelijk ruimte in van de kavel
 • Variëteit in hoogte van de woonblokken en dakrichting is wenselijk
 • Hoogte in relatie tot geluidsnorm is afgestemd met info vanuit buro MA.AN
 • Bouwblokken van hoog naar laag, vanuit noord naar zuid en/of oost naar west
 • Uitgangspunt is het gebruik van gezamenlijke bergingen in combinatie met enkele individuele bergingen
 • Voorkeur is om de bergingen te clusteren, door deze bijvoorbeeld onder te brengen aan de kopse kanten van woonblokken en/of inpandig een gezamenlijke berging onder te brengen
 • Inrichting van de parkeerplaatsen door middel van halfverharding en veel groen
 • De woningen worden vanaf de noordzijde ontsloten
 • Uitgangspunt is ca. 36 woningen (waarvan circa 1/3e huur en 2/3e koop)

Resultaat

In samenspraak met de leden en de Gemeente Zwolle heeft Archi3o meerdere concepten van verkavelingen gemaakt, waaruit de meest kansrijke (concept verkaveling H) is gekozen en verder is uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Aan het oorspronkelijke programma van 36 woningen is één ruimte toegevoegd van cm 50 m², waarvoor we de optie open willen houden om deze als gemeenschappelijke ruimte in te richten. Mocht dit niet te realiseren zijn, dan is het een optie om deze ruimte als een woning van het type M te benutten.

In maart 2023 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan door DGV Group Zwolle, op basis waarvan in april 2023 de reserveringsovereenkomst is ondertekend voor kavel B2.